Risuralli

Mikä on Risuralli? (Risuralli in English)
Mitä järjestäjältä odotetaan?
Tapahtuman erilaiset muodot
Tapahtumapaikan vaatimukset
Mikä on Suomen Erätaito ry:n osuus tapahtumissa?
Tapahtuman yleinen henki
Järjestävän organisaation saama hyöty

ks. myös artikkelimme
Risuralli on ensimmäinen näkyvä osa Suomen Erätaito ry:n virallista toimintaa


Risuralli-logo_vaaleapohjaMikä on Risuralli?

Risuralli on Suomen Erätaito ry:n omistama ja hallinnoima tapahtumakonsepti, jonka puitteissa ulkoilun ja retkeilyn aihepiireistä kiinnostuneet erilaiset toimijat voivat järjestää haluamallaan tavalla retkeilyaiheisen kokoontumisen.

Suomen Erätaito ry:n rooli on opastaa, antaa valmiita työkaluja esim. tiedottamiseen sekä tarjota vahvaa retkeilyalan toimijoiden yhteistyöverkkoa tuomaan väriä tapahtumiin.

Jokainen järjestäjä voi siis tehdä tapahtumasta omannäköisensä. Tietyt perusperiaatteet kuitenkin ovat olemassa, ja niitä valvoo Suomen Erätaito ry:n asettama tapahtumatoimikunta. Tapahtumasta kiinnostuneita järjestäjiä pyydetään siksi ottamaan yhteyttä Suomen Erätaito ry:n työryhmään.


Mitä järjestäjältä odotetaan?

Risuralli-tapahtuman järjestäjän tai kokoonkutsujan rooli voi vaihdella hyvinkin paljon. Järjestävän organisaation rooli voi olla pelkästään ihmisten kokoonkutsumisessa – tai aivan yhtä arvokkaan panoksen tapahtumalle voi antaa tarjoamalla puitteet ja ympäristön kokoontumiselle, jonka joku muu järjestää.

Risuralli on tapahtumana hyvin vapaamuotoinen ja varsin vapaasti ideoitavissa moneen suuntaan. Tärkein tavoite on ihmisten viihtymisessä hyvässä hengessä yhdessä ulkoillen.

Vastuukysymykset
Risuralliin liittyvän paloturvallisuuden vastuu on tapahtuman järjestäjällä. Järjestäjän tulee huolehtia paikalle riittävä sammutusvälineistö, sekä pyrkiä mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan tapahtumavieraat turvallisille tulentekopaikoille.

Järjestäjän työkalupakki sisältää kattavan muistilistan tärkeimmistä tapahtuman järjestämisen yksityiskohdista, sekä mm. hyödyllisiä ohjeita ja linkkejä tapahtumanjärjestäjälle lakisääteisesti kuuluviin hakemuksiin ja ilmoituksiin.

Korvaus tapahtumakonseptin käytöstä
Koska Risuralli voi tapahtumana palvella hyvin monenkokoisia organisaatioita, Suomen Erätaito ry pitää itsellään oikeuden määritellä tapahtumakonseptin käytöstä kohtuullisen lisenssimaksun suurempien ja erityisesti kaupallisten toimijoiden kohdalla.

Yhdistyksen ideologian mukaisesti yhdistys kuitenkin tukee pienien yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa, joita lisenssimaksu ei  siten koske. Lisenssimaksu määritellään tapahtumakohtaisesti.


Tapahtuman erilaiset muodot

Risuralliin voi kuulua monenlaisia elementtejä. Nämä kaikki voivat toteutua samassa tapahtumassa tai tapahtuma voi sisältää vain yhden elementin:

Kokoontumisajot
Koko tapahtumamuodon lähtökohtana ovat olleet Risukeitinten kokoontumisajot. Siinä risukeitinten ja puupoltinten harrastajat kokoontuvat retki-tyylisesti ennalta määrättyyn paikkaan polttelemaan keittimiään (sekä itse tehtyjä että teollisesti valmistettuja), valmistaen niillä ruokaa ja samalla myös esitellen niiden toimintaa muille mukana oleville.

Risukeittimet ovat kuitenkin vain yksi esillä oleva tuotetyyppi, sillä kokoontumiset ovat vähitellen saaneet mukaansa myös erilaiset avotulimajoitteet (kodat, louteet, laavut, tarpit ym.), joiden käyttöä ja mahdollisuuksia esitellään tapahtumissa samalla periaatteella.

Tapahtumissa on mukana sekä omia välineitään esitteleviä että aiheesta kiinnostuneita vieraita. Kantavana ideana on nähdä välineitä ja ideoita todellisessa ympäristössä, aidossa käytössä, sekä oppia ja jakaa kokemuksia erilaisista toteutuksista.

Tuote-esittelyt aidossa ympäristössä
Edellä kuvattuun Kokoontumisajojen malliin sopivat sopivassa määrin mukaan myös aiheeseen liittyvien tuotteiden kaupalliset esittelijät – myyjät, valmistajat ja maahantuojat. Tapahtumissa kaupallisuus ei kuitenkaan saa olla päätavoite, vaan tapahtuma on kaikilla tasoillaan enemmän tarkoitettu tiedon ja käyttökokemuksien jakamiseen. Valmistajan jakaman käyttöopastuksen rinnalla vähintään yhtä tärkeää tiedonjakoa ovat käyttäjiltä palautuvat uudet ideat ja toiveet.

Tuotekehityksen kannalta voidaankin ajatella että mitä suurempi huomio tämäntyyppisille tapahtumille saadaan, sitä suurempi on niiden painoarvo myös valmistajien reaktioihin uusien ideoiden suhteen.

Virtuaalikokoontumiset
Risuralli ja Risukeittimien kokoontumisajot ovat koko ajan tukeutuneet vahvasti eri sosiaalisen median välineisiin. Niiden kautta hoidetaan luonnollisesti tiedotus uusista tapahtumista – mutta somessa toimii jatkuvasti virtuaalisesti myös kokoontumisajon mallin mukainen omien tuotteiden esittely, sekä siellä jaetaan niiden kanssa tehtyjä retkiä ja vaelluksia.

Risuralli voidaankin järjestää myös ennakkoon sovittuna, yhteisenä virtuaalisena kokoontumisena ympäri maata. Osallistujat voivat silloin seurata muiden toteutuksia ja tunnelmia esim. Facebookin kautta – ja tärkeimpänä tavoitteena on jälleen saada ihmiset ulos, etsimään kiinnostavia paikkoja ja innostamaan oman esimerkin kautta muutkin samassa yhteisössä tekemään samoin.


Tapahtumapaikan vaatimukset

Tapahtumapaikkaa täytyy tarkastella arvioidun vierasmäärän mukaan. Mikäli tapahtuma järjestetään vaikeasti saavutettavassa paikassa, on luonnollisesti oletettavaa ettei väkimäärä kasva kovin suureksi. Kaupunkien lähellä järjestetyissä tapahtumissa väkimäärä saattaa kuitenkin nopesti kasvaa, riippuen mainonnan onnistumisesta.

Vierasmäärän arvioimisessa käytämme hyväksi sosiaalisen median mahdollisuuksia – tapahtumalle avataan aina oma sivu Facebookiin, johon kannustamme ja kehoitamme Facebook-yhteisön jäseniä merkkaamaan itsensä mahdolliseksi osallistujaksi. FB:n ulkopuolisia vieraita emme luonnollisesti pysty arvioimaan, mutta suuntaa-antavat lukematkin ovat tärkeitä.

Samalla tavoin kuin Kokoontumisajojen hengessä tapahtuman osallistujat ottavat vastuuta tuotteiden esittelystä ja siten luovat tapahtuman ohjelmaa – myös koko tapahtumaprosessin onnistumisessa vastuuta siirretään osallistujille.

Tapahtumaorganisaation valvojana Suomen Erätaito ry pyrkii aktiivisesti auttamaan tapahtumapaikan järjestäjää myös tulevan tapahtuman suuruusluokan arvioinnissa, ja siten tapahtumaan valmistautumisessa.


Mikä on Suomen Erätaito ry:n osuus tapahtumissa?

Suomen Erätaito ry:n rooli on toimia linkkinä eri toimijoiden välillä. Mikäli jokin yhteisö tai organisaatio haluaa järjestää Risuralli-tyyppisen tapahtuman, yhdistyksemme kartoittaa ensin heidän kanssaan millaisen roolin järjestäjä haluaa ja pystyy ottamaan, sekä sen jälkeen etsii toimijat muihin tapahtumaprosessin osa-alueisiin, tai toteuttaa ne itse.

Tapahtuma voi siis parhaassa tapauksessa olla useamman organisaation yhdessä järjestämä, jossa Suomen Erätaito ry toimii vain linkkinä ja opastajana organisaatioiden välillä. Tämä on myös yksi tärkeimmistä yhdistyksen toiminnan painopisteistä.

Tärkeimmät tapahtuman järjestämisen osa-alueet ovat tiedottaminen, vierasmäärään liittyvät järjestelyt sekä mahdollisen ohjelman järjestäminen. Suomen Erätaito ry auttaa ja opastaa näissä kaikissa.

Järjestäjä saa itse markkinoida tapahtumaa, mutta tiedottamista hoidetaan joka tapahtumassa myös yhdistyksen omien kanavien kautta. Lisäksi aiempien tapahtumien myötä Risurallille on jo rakentunut laaja aktiivinen yhteistyöverkko esim. valmistajien, maahantuojien ja monien mielenkiintoisten retkeilyalan ammattilaisten ja persoonien kesken – tämä verkosto on kokonaisuudessaan myös tulevien tapahtumien järjestäjien käytössä.

Luonnollisesti järjestäjä voi myös itse kutsua tapahtumaan aiheeseen liittyviä esittelijöitä tai vieraita. Näistä kuitenkin on hyvä tapa tiedottaa etukäteen myös Suomen Erätaito ry:n senhetkiselle tapahtumatoimikunnalle.

Pienemmissä kokoontumisajo-tyyppisissä tapahtumissa järjestäjältä ei kuitenkaan vaadita kovin suurta työpanosta – tapahtumien vapaamuotoisesta luonteesta johtuen Risuralli on varsin hyvin ”itseohjautuva” ja osallistujien itsensä rakentama. Pääpaino onkin usein tiedottamisella ja kokoonkutsumisella.


Tapahtuman yleinen henki

Risurallin tavoite on säilyä jatkossakin Hyvän Mielen Ulkoilutapahtumana. Päällimmäinen tavoite on aktivoida ihmiset yhdessä ulos ja retkelle: koko perheellä, kaveriporukalla tai itsekseen – tapaamaan muita samanhenkisiä, tai hankkimaan itselle täysin uutta kokemusta ulkoilmaelämästä.

Yksi tärkeä tavoite on myös pitää tapahtuman kynnys uusille osallistujille mahdollisimman matalana. Siksi Suomen Erätaito ry:n yksi tapahtumatyypille asettama rajoitus on että sitä ei saisi käyttää pelkästään oman organisaation tai yhteisön tapahtumana. Sen sijaan Risurallin avulla järjestäjää erityisesti kannustetaan jakamaan tietoa omasta yhteisöstä ja siten lisäämään suomalaisten tietoisuutta erätaitoihin ja ulkoiluun liittyvän toimijakentän monimuotoisuudesta maassamme (ks. yhdistyksen ideologia).

Tiedon, kokemuksen, taitojen ja perinteen jakaminen ovat vähintään yhtä tärkeä osa Risurallin ideologiaa. Mutta samalla tavoin kuin kaupallisuus halutaan pitää tapahtumassa mahdollisimman pienessä roolissa – myös tiedon jakaminen jää enemmän vierailijan oman aktiivisuuden varaan. Tapahtumamuoto on rakennettu niin että tietoa ja esimerkkejä on tarjolla mahdollisimman monimuotoisena. Mikään toimintatapa tai väline ei ole ainut oikea – on olemassa monia erilaisia toteutuksia, mutta kaikilla on sama tavoite: luonnosta nauttiminen, siellä selviytyminen.

Risurallin tärkeä ideologinen ajatus on tarjota ihmisille mahdollisuus löytämiseen. Tarjota mahdollisuus hyväksyvään mukanaolemiseen. Tarjota mahdollisuus monimuotoisuuteen. Tarjota mahdollisuus Hyvän Mielen Luontokokemukseen.

Näihin positiivisiin arvoihin velvoitamme ilman poikkeuksia kaikki tapahtuman järjestämisessä mukana olevat: tuotteiden esittelijät, myyjät, vierailijat, järjestäjät ja koollekutsujat.


Järjestävän organisaation saama hyöty

Risuralli-tapahtuma antaa järjestävälle organisaatiolle huomattavaa positiivista näkyvyyttä usein sekä sosiaalisessa että printtimediassa. Suomen Erätaito ry:n tapahtumaorganisaatio kuuntelee mielellään millaisia mainonnallisia tavoitteita järjestäjällä on, ja yhdistys pyrkii auttamaan ja ohjaamaan noiden saavuttamisessa tapahtumaprosessin aikana.

Yhdistyksen yksi voimavara on laaja retkeilyalan tuntemus myös mainonnan ja markkinoinnin alueella, ja siksi se pystyy tarjoamaan järjestäjälle erittäin vahvaa tiedotuksellista osaamista.

Risurallista on siis lupa myös hyötyä!


Ota meihin yhteyttä

Suomen Erätaito ry
Finlands Vildmarkskunskap rf

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Voit halutessasi lähettää myös liitetiedoston
(.jpg, .pdf, max.2MB)