Eri organisaatioiden välisen yhteistyön tukeminen

Suomen Erätaito ry:n tavoitteena on toimia mahdollisimman joustavana linkkinä maassamme jo toimivien arvokkaiden ja osaavien organisaatioiden välillä, sekä pyrkiä  ohjaamaan ja opastamaan koko ulkoilu- ja eräelämän kenttää kohti yhteistä arvokasta päämäärää – erätaitojen ja retkeilykulttuurin säilyttämistä.

Pienten yhteisöjen erikoisosaaminen

Monilla maassamme toimivilla yhdistyksillä ja yhteisöillä on omat vahvuutensa ja erikoisosaamisen alueet. Erikoistumisen taakkana on usein kuitenkin vaikeus hallita laajempaa erätaitojen ympärillä toimivien organisaatioiden kokonaisuutta, mistä voisi olla hyötyä myös omien tavoitteiden saavuttamisessa.

Samoin pienempien jäsenjärjestöjen haasteena on varsinaisen jäsentoiminnan ylläpito, jolloin suurempien, koko ulkoilukenttää hyödyttävien päätösten ja linjanvetojen tekeminen hautautuu monien arkipäivän haasteiden alle.

Suomen Erätaito ry:llä on muita erä- ja ulkoilualan toimijoita linkittävänä yhdistyksenä mahdollisuus seurata paremmin koko retkeily- ja eräelämän kenttää – sen vahvuuksia, ongelmia ja kehittämisen tarpeita. Samalla Suomen Erätaito ry voi jossain määrin toimia jopa tuon kentän ”ohjaajana”, hyödyntäen ja yhdistäen eri organisaatioiden vahvinta osaamista retkeily- ja erätaitojen säilyttämiseksi.

Suurten organisaatioiden resurssit

Pienten toimijoiden lisäksi maamme ulkoiluelämään vaikuttavat kuitenkin myös suurempien toimijoiden päätökset ja toimet. Vaikka monilla suuremmillakin organisaatioilla on jalot tavoitteet eräkulttuurin säilyttämiseksi ja eteenpäin viemiseksi, saattaa heidän konkreettisia toimiaan sitoa ja kuluttaa sekä raskas byrokratia että valtion ehtyvä rahanjako kyseisille toimijoille.

Suomen Erätaito ry:n yksi kauaskantoisempia tehtäviä ja tavoitteita on luoda toimivaa siltaa sekä pienien että isojen välille. Luovuudella ja joissain tilanteissa myös oikein ohjatulla talkoohengellä molempien kokoluokkien toimijat voivat hyötyä yhteistyöstä – eikä edistyksen aina tarvitse olla edes rahasta kiinni.

Pienissä yksiköissä toimitaan usein loogisemmin ja hyötysuhteeltaan tehokkaammin kuin suurissa – vaikka suurilla olisikin käytössään laajempi arsenaali vaikuttamisen ja toimimisen työkaluja. Suomen Erätaito ry pyrkii siis yhdistämään maalaisjärjen isojen organisaatioiden resursseihin.

Kunnianhimoinen tavoite!

Erätaitojen moninaiset vaikutukset

Luonto vaikuttaa meihin suomalaisiin sekä fyysisesti että henkisesti monella tasolla. Lukemattomat tutkimukset todistavat millaisia vaikutuksia jo muutaman minuutin metsässä tai ulkona vietetyllä ajalla on henkiseen hyvinvointiimme – puhumattakaan raittiin ulkoilman fyysisistä vaikutuksista. Luonnon tarjoama hiljaisuus on monille jo suoranainen extreme-kokemus!

Matkailun kautta luonto vaikuttaa myös suoraan talouselämäämme, sekä alueellisesti että myös valtion kassaan. Lisäksi Suomen luonto kiinnostaa rajojemme ulkopuolella, ja tuo siten rahavirtaa myös meille päin.

Mutta pelkkä pohjoismainen maisema ei ole ainut asia, joka meissä maailmalla kiinnostaa – monissa maissa myös suomalainen eräperinne ja suomalaisten erätaitojen hallitseminen ovat kovaa valuuttaa. Ei siis olekaan kaukaa haettua sanoa että myös suomalaisten erätaitojen ylläpitäminen, kehittäminen ja nostaminen niille kuuluvaan arvoonsa voisi hyödyttää ja kiinnostaa välillisesti monia muitakin toimijoita.

Luontoon ja erätaitoihin sisältyy näin monia sellaisia arvoja jotka liittyvät myös muiden kuin suoranaisesti retkeily- tai eräalalla toimivien intresseihin. Jos siis jo tuo aiempi suomalaisten ulkoilualan toimijoiden välinen yhteistyö kuulostaa kunnianhimoiselta – sitäkin rohkeampaa on visioida vielä laaja-alaisemmasta yhteistyöstä, jossa yhdistyisivät vaikkapa matkailun edistäminen, mielenterveydelliset tavoitteet ja jopa kansantalouteen asti kohoavat vaikutukset.

Mutta mitä menetettävää meillä on jos rohkenemme katsoa riittävän kauas eteenpäin? Suomen Erätaito ry haluaa haistella täysin uusia suuntia ja ideoida ennakkoluulottomasti yhteistyötä myös yllättävien tahojen kanssa.