Kotimaisen yrittäjyyden tukeminen

Suomalainen luonto ja ulkoilmaelämämme perinteet luovat mahdollisuuden monenlaiselle yritystoiminnalle maassamme. Monien pienten yritysten tuotteet ja palvelut ovat yksilöllisiä ja todella kuluttajan huomion arvoisia – usein ne ovat jopa paremmin omiin oloihimme suunniteltuja kuin maailmalta tuotavat ideat. Suomen Erätaito ry pyrkii tukemaan tämän arvokkaan tietotaitomme kannattavuutta ja nostamista kuluttajien tietoisuuteen.

Pk-yritysten laaja ja ainutlaatuinen osaaminen

Suomen Erätaito ry:n yksi tärkeimmistä tavoitteista on kaikenlaisen erä- ja ulkoilutaitoihin liittyvän osaamisen säilyttäminen ja tukeminen, sekä aivan konkreettisesti ihmisten kannustaminen ulkoiluun ja retkeilyyn. Tämän ideologian kautta erätaitoihin ja yleisesti luontoarvoihin linkittyvät läheisesti myös monet yritykset.

Moni näistä yrityksistä tukee toiminnallaan myös suomalaisen retkeily- ja ulkoiluperinteen omintakeisuutta. Kovien materiaalien puolella metallista ja puusta valmistetaan tuotteita joiden lähtökohta on suomalaisissa tarpeissa ja perinteissä. Tekstiiliteollisuuden alalta sekä esim. retkeilymajoitteissa löytyy tuotteita joita ei muualla maailmassa tunneta. Myös kotimaisten luonnonmateriaalien tuottajat ja valmistajat pitävät yllä monia meidän kulttuurillemme perinteisiä tuotteita sekä valmistustekniikoita.

Samalla monet käsityöyrittäjät käyttävät myös perinteisiä käsityötaitoja, mikä jo sinällään on arvokasta kulttuuriperintöä. Lisäksi voidaan ajatella että suomalaiseen luontoon liittyvää arvomaailmaa tukevat työllään kaikki koriste- ja käyttöesineiden valmistajat, jotka ammentavat ideoita meille kaikille yhteisestä luontokokemuksesta.

Aivan yhtä arvokasta kuin perinteisen taidon ja tiedon ylläpito ovat myös innovatiivisuus ja avarakatseinen suhtautuminen nykytekniikoiden ja teknologian tuomiin mahdollisuuksiin retkeily- ja ulkoilukulttuurimme kehittämiseksi. Tätäkin työtä tehdään usein pienissä yrityksissä ja yhteisöissä ympäri maata. Useimmiten tällaisen tuotekehitystyön liikkeelle panevana voimana ovat omat luontointressit, joten tarjolla on siksi vahvasti käyttäjälähtöistä suunnittelua.

Luontopalvelujen tarjoajat liikuttajina

Omana kokonaisuutenaan voidaan nähdä erilaiset luontopalvelujen tarjoajat kuten elämys- ja opaspalveluja tuottavat yritykset, jotka konkreettisesti vievät ihmisiä luontoon. He mahdollistavat samalla monille ne arvokkaat kokemukset, jotka muussa tapauksesa jäisivät ehkä kokonaan kokematta. Ja tuon onnistuneen luontokosketuksen kautta he saattavat myös tuoda luonto- tai retkeilyharrastukset osaksi yhä useamman ihmisen elämäntapaa.

Oman tärkeän pohjan luontokokemuksien onnistumiselle luovat ympäri maata toimivat erilaiset majoitus- ja ruokapalvelujen tarjoajat, joita ilman erämaahan tai tunturiin lähtemisen kynnys olisi monille vielä suurempi. Näitä palveluja erämaaseutujen läheisyydessä tarjoavat yrittäjät ottavat myös ison taloudellisen riskin, ollessaan usein lähes täysin riippuvaisia matkailijoista, heidän valinnoistaan ja sesonkien onnistumisesta.

Hajanainen osaamisen verkko

Tästä arvokkaasta tietotaidosta, innovatiivisuudesta ja palveluista suuri osa on hajallaan ja yleensä varsin pieninä yrityksinä ympäri maata. Monia heistä yhdistää sama ulkoilu- ja luontoarvoista nouseva ideologia – mutta yhtä lailla monet heistä kamppailevat päivittäin samoja kannattavuuden haasteita vastaan.

Suomen Erätaito ry:n isona haasteena on kartoittaa kaikkea tätä osaamista ja hakea yritysten väliseen yhteistoimintaan malleja, jotka tukisivat yhteisiä positiivisiin luontokokemuksiin tähtääviä tavoitteitamme mahdollisimman pitkällä aikajänteellä. Samalla tavoin kuin yhdistys pyrkii linkittämään ulkoilualan muita yleishyödyllisiä yhteisöjä ja organisaatioita, se hakee myös uusia tapoja tukea jokaisen yrityksen erikoisosaamista. Tarvitaan uusia keinoja tuoda yritykset ja tuotteet paremmin kuluttajien tietoisuuteen ja rakentaa yritysten välille toisiaan tukevia verkostoja – yhdistäviä toimintamalleja niin markkinointiin kuin konkreettiseen toimintaankin, jotta yritystoiminnasta saadaan kannattavampaa.

Pelkkien verkostojen lisäksi kotimaisten tuotteiden ja varsinkin lähipalvelujen kohdalla on paikallaan muistaa myös omien asenteidemme merkitys. Pelkkä ideologia ei riitä yritystoiminnan kannattavuuteen – mutta kaikkea ei myöskään voi tuoda halvalla Kaukoidästä. Siksi yhdistyksen tavoitteena on nostaa esiin kuluttajan valintojen merkitys oman maamme erikoisuuksien säilyttämisessä, myös näissä ulkoilualan ainutlaatuisissa tuotteissa ja palveluissa.

Suurten brändien ja yritysten vaikutus

Koko ulkoilualan yrityskenttää tarkastellessa ei kuitenkaan sovi unohtaa suuria toimijoita, maahantuojia tai ulkoilu- ja retkeilyvälineiden myyntiketjuja. Ei myöskään ole hyötyä asettaa pieniä ja suuria ainoastaan vastakkain, vaikka monessa tilanteessa markkinoita niin tulkitaankin.

Suomen Erätaito ry:n tavoitteena on lähentää myös näitä eri kokoluokan kaupallisia toimijoita ja hakea yhteistoimintaan malleja, joista molemmat voisivat hyötyä. Kaikille toimijoille on hyödyllistä tiedostaa suomalaisen perinteemme ja samaan aikaan innovatiivisuutemme vahvuus ja mittaamaton arvo.

Pienet toimijat ja niiden omintakeiset tuotteet tekevät kotimaamme markkinoista mielenkiintoisen. Mutta jos ulkoilu- ja eräelämän kenttää uskalletaan tarkastella laajemmin, voisimmekin huomata että tämän pienen pohjoisen maan ainutlaatuiseen retkeilyperinteeseen ja sen synnyttämiin tuotteisiin sisältyy hyvinkin potentiaalisia vientiartikkeleita. Tämän mahdollisuuden haltuunotto vaatii sekä pienten että isojen tahtoa ja silmien avautumista.

Suomen Erätaito ry pyrkii avaamaan myös näitä rohkeita ajatusmalleja.