Saamme paljon kysymyksiä siitä, voiko Suomen Erätaito ry:n jäseneksi liittyä. Seuraavassa avattuna yhdistyksemme toiminnan perusteita jäsenyyksien osalta.

Ote yhdistyksen päätoimialueiden kuvauksesta:

Suomen Erätaito ry:n tavoitteena on toimia mahdollisimman joustavana linkkinä maassamme jo toimivien arvokkaiden ja osaavien organisaatioiden välillä, sekä pyrkiä ohjaamaan ja opastamaan koko ulkoilu- ja eräelämän kenttää kohti yhteistä arvokasta päämäärää – erätaitojen ja retkeilykulttuurin säilyttämistä.

Yksi yhdistyksen tärkeimpiä toimialueita on eri organisaatioiden välinen toiminta ja sen tukeminen. Tässä toiminnassa yhdistys näkee tärkeäksi jokaisen jo olemassa olevan yhteisön tukemisen – eikä siksi haluakaan itse järjestäytyä uudeksi henkilöjäseniä kerääväksi yhdistykseksi muiden rinnalle.

Ote yhdistyksen säännöistä:

3§ Jäsenet
Yhdistykseen kutsutaan jäseniksi hallitukselle tehtyjen esitysten perusteella henkilöitä, jotka tukevat ja kunnioittavat Suomen Erätaito Ry:n toimintaperiaatteita. Jäseneksi voidaan valita retkeilyä harrastava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai yhdistys. Hallitus päättää henkilö- ja yhteisöjäsenien hyväksymisestä.

Liittymällä yhdistykseen jäsen sitoutuu edistämään Suomen Erätaito Ry:n tarkoitusperiä. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka erityisen tarmokkaasti ovat tehneet työtä yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi.

Suomen Erätaito ry:n jäsenistö muotoutuu edellä kuvatulla kutsuperiaatteella. Käytännössä yhdistyksen tavoitteena ei ole haalia suurta joukkoa jäseniä, vaan kaikki toiminnan voimavarat keskitetään yhdistyksen päätavoitteeseen eli suomalaisen erätaitoperinteen ylläpitoon ja edistämiseen – hyödyntäen maassamme jo olemassa olevia yhdistys- ja yhteisörakenteita mahdollisimman tehokkaasti.

Suomen Erätaito ry pyrkii pitämään oman organisaationsa mahdollisimman kevyenä, mutta silti tehokkaana ja muuntautumiskykyisenä – toiminnan focus on erätaitokenttää hyödyttävissä tuloksissa, ei oman yhdistyksen jäsenmäärässä.

Suomen Erätaito ry:n toimintaan voi jo nyt osallistua tulemalla mukaan erilaisiin ulkoilualan tapahtumiin, liittymällä maassamme jo toimiviin ulkoilualan järjestöihin – tai vaikka vain osallistumalla sosiaalisessa mediassa käytäviin keskusteluihin. Yksi tärkeimmistä yhdistyksenkin tavoitteista on lisätä keskustelua suomalaisen eräperinteen, erätaitojen ja luontoarvojen ympärillä – tietoisuus arvokkaasta eräelämästämme saadaan lisääntymään vain puhumalla siitä!

Joustava linkkijärjestö ilman kattojärjestön velvoitteita

Suomen Erätaito ry ei halua ryhtyä varsinaiseksi kattojärjestöksi muille maamme ulkoilualan toimijoille. Vaikka nämä järjestöt ja organisaatiot voivatkin liittyä kutsuperiaatteen mukaisesti Suomen Erätaito ry:n jäseniksi, kummankaan osapuolen toimintaa ei sido tai rajoita vastuu toiselle osapuolelle.  Perimmäinen tavoite on erä- ja retkeilytaitojen edistäminen – yhteistyön merkitys onkin vain luoda erilaisia synergiaetuja mahdollisimman laajan toimijakentän verkostoon.

Siksi Teille jotka toivotte jäsenyyttä Suomen Erätaito ry:ssä: Yhdistyksellä ei ole erillistä jäsentoimintaa. Kyseessä ei ole yhdistys johon kuulumalla saavutatte joitain uusia etuja. Kaikki Suomen Erätaito ry:n ajamat edut voitte saavuttaa muutenkin, ja olla mukana kaikissa yhdistyksen järjestämissä toiminnoissa kuulumatta varsinaiseen yhdistyksen jäsenistöön.

Karrikoidusti kuvailtuna Suomen Erätaito ry:n henkilöjäsenyyden edellytyksenä on ehdoton omistautuminen eräperinteemme ylläpitoa edistävälle työlle – yksilön edut unohtaen. Siksi jäseniksi kutsutaankin mieluummin kokonaisia yhteisöjä ja järjestöjä, joiden ideologia ja tavoitteet kumpuavat yhteiseksi tuntemistamme arvoista: luonnossa liikkumisesta, luonnossa pysähtymisestä ja luonnon kunnioittamisesta ihmisen hyvinvoinnin hyväksi.

Kategoriat: Ajankohtaista