Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterin ylläpitäjä:
Suomen Erätaito ry, Y-tunnus 2786286-6, Sarvvikinrinne 4 A 11, 02390 Sarvvik.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Tiina Loisa, tiina.loisa@suomenerataito.fi

3. Rekisterin nimi:
Suomen Erätaito ry:n asiakas- ja jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakassuhteiden ja jäsenasioiden hoitaminen sekä tilausten käsittely (Henkilötietolaki 8 §).

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityneen henkilön yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), tilaushistoria. laskutustiedot ja osallistuminen tapahtumiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
– Suomen Erätaito ry:n tilausjärjestelmä – Jäsenen oma ilmoitus
– Rekisterinpitäjän oma toiminta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille, eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköiseen aineistoon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Rekisteriin tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt henkilöt, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tietoja välitetään ulkoisesti seuraaville ryhmille:
– Viranomaisille lain edellyttämällä tavalla.
– Tilausten käsittelyn sekä asiakas-ja jäsensuhteen hoitamisen kannalta välttämättömille yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä myös kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö ja tiedonkorjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoittaa. Tarkastus- ja tiedonkorjauspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioista vastaavalle yhdistykselle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle yhditykselle.